می رو

بدین راه ُ روش می رو که با دلدار پیوندی ...

می رو

بدین راه ُ روش می رو که با دلدار پیوندی ...

آخرین مطالب
دختر ِ اکنون ۲۵ ساله ای هستم که در ایران زندگی می کند -سرزمینی که با تمام دوست نداشتنی هایش بسیار دوست می دارد -. گمان می کنم، راهی هست که باید پیموده شود پیش از آنکه بمیرم. گمان می کنم، چیزهایی هست که باید دیده شود، فهمیده شود، درک شود از عظمت جهان هستی. گمان می کنم، دنیای خیلی خیلی بزرگ ِ متکثر یک چهره ی ناز واحد داشته باشد از جنس محبت. گمان می کنم حقایقی هست که ما نمی دانیم اما دست یافتنی و فهمیدنی هستند. هر چند در زندگی عادی روزمره ام فراموششان می کنم، یا در هدف گذاری هایم نادیده می گیرمشان، اما لحظه ای، جایی، در معرض وزش نسیمی شاید، به سراغم می آیند و مرا به خود مشغول می کنند. گمان می کنم زندگی زیباست. طبیعت زیباست و انسان برای میزان وسعت نگاهش است که انسان شده.
 دعا می کنم که فرصت این چنین زیستن را بیابم.